Русский язык
Кыргыз тили

Правила возврата товаров

Возврат товара надлежащего качества

Срок возврата товара

Срок возврата товара надлежащего качества составляет 21 день с момента получения товара, если иное не было оговорено при продаже товара.

Причинами для возврата товара со стороны Покупателя могут быть следующие:

 • Не подошел размер, фасон, цвет, длина и т.п.

 • Оттенок полученного товара отличается от оттенка модели с фотографии на сайте.

 

Обращаем Ваше внимание на то, что требование потребителя о возврате товара подлежит удовлетворению в соответствии с действующим законодательством, если Товар не был в употреблении, сохранены его потребительские свойства и имеются доказательства приобретения его у данного продавца

Возврат товара надлежащего качества осуществляется двумя способами:

 • Возврат в фирменные пункты выдачи/возврата Wildberries и пункты выдачи/возврата партнёров Wildberries.

 • Вызов курьера Wildberries (услуга предоставляется жителям городов, где есть курьерская доставка).

1. Самостоятельный возврат

Покупатель может самостоятельно вернуть не подошедший товар в наши фирменные пункты выдачи/возврата.

2. Возврат курьером

Услуга доступна для населенных пунктов, куда осуществляется доставка курьером.

На один день возможно оформить на возврат с помощью курьера не более 10 позиций. Количество товаров для возврата в пунктах выдачи не ограничено.

Возврат товара ненадлежащего качества

Срок возврата товара

Причиной для возврата товара со стороны Покупателя может быть производственный недостаток (брак) товара, в соответствии с действующим законодательством. Покупатель может обратиться с требованием о возврате такого товара в течение гарантийного срока, установленного производителем. Если гарантийный срок на товар производителем не установлен, срок для возврата такого товара составляет 2 (два) года.

Возврат товара ненадлежащего качества осуществляется следующим способом:

 • Посредством оформления заявки в Личном кабинете, срок рассмотрения которой не превышает 5 (пять) рабочих дней.

 • Результатом рассмотрения заявки является согласование Продавцом места передачи товара (пункт выдачи заказов Wildberries) или отказ, при условии отсутствия оснований для возврата товара.

 • В случае отклонения заявки, покупатель вправе обратиться в авторизованный сервисный центр, а в случае его отсутствия, в независимое экспертное учреждение. Если сервисным центром или экспертной организацией будет подтверждено право покупателя на возврат товара, все расходы покупателя, связанные с экспертным исследованием товара, подлежат возмещению Продавцом.


* Настоящие правила носят рекомендательный характер и не ограничивают покупателя в правах, связанных с предъявлением требований Продавцу, предусмотренных действующим законодательством.

** Продавец оставляет за собой право провести проверку качества на основании предоставленных фото и видео материалов покупателем до фактической передачи товара.

*** Не подлежат возврату товары надлежащего качества, перечисленные в Перечне, утвержденном Правительством.

Кайтаруу саясаты

Тийиштүү сапаттагы товарларды кайтарып берүү

Кайтаруу мезгили

Эгерде товарды сатууда башкача макулдашылбаса, сапаттуу товарды кайтарып берүү мөөнөтү товар келип түшкөн күндөн тартып 21 күндү түзөт.

Сатып алуучу товарды кайтарып берүүнүн себептери төмөнкүлөр болушу мүмкүн:

 • Өлчөмү, стили, түсү, узундугу ж.б. дал келген жок.

 • Алынган өнүмдүн көлөкөсү вебсайтта көрсөтүлгөн моделдин көлөкөсүнөн айырмаланат.

 

Сиздин көңүлүңүздү керектөөчүнүн товарды кайтарып берүү талабы колдонуудагы мыйзамдарга ылайык канааттандырыла тургандыгына, эгерде Товар колдонулбаган болсо, алардын керектөө касиеттери сакталып калгандыгына жана анын алыскы сатуучусун сатып алгандыгына далилдер бар экендигине көңүл бурабыз

Сапаттуу товарларды кайтаруу эки жол менен жүргүзүлөт:

 • Wildberries фирмалык алып кетүү / кайтаруу пункттарына жана Wildberries өнөктөштөрүн алуу / кайтаруу пункттарына кайтуу.

 • Wildberries курьерин чакыруу (кызмат чабарман жеткирилген шаарлардын жашоочуларына көрсөтүлөт).

1. Өзүнө кайтуу

Сатып алуучу ылайыксыз өнүмдү өзүбүздүн фирмалык кабыл алуу / кайтаруу пункттарына кайтарып бере алат.

2. Курьер аркылуу кайтып келүү

Кызмат курьердик жеткирүү жүргүзүлүп жаткан калктуу конуштар үчүн жеткиликтүү.

Күндөрдүн биринде кыктын чегин курьердин жардамы менен 10 данадан ашпаган каражатка берүүгө болот. Кабыл алуу пункттарында кайтарылып берилүүчү товарлардын саны чектелбейт.

Жетишсиз сапаттагы товарларды кайтарып берүү

Кайтаруу мезгили

Сатып алуучу тарабынан товардын кайтарылып берилишинин себеби, колдонуудагы мыйзамдарга ылайык, товардын өндүрүштүк кемчиликтери (никеси) болушу мүмкүн. Сатып алуучу мындай товарларды кайтарып берүү үчүн өндүрүүчү тарабынан белгиленген кепилдик мөөнөтүнүн ичинде кайрыла алат. Эгерде өндүрүүчү продукциянын кепилдик мөөнөтүн белгилей элек болсо, анда мындай өнүмдү кайтарып берүү мөөнөтү 2 (эки) жылды түзөт.

Жетишсиз сапаттагы товарларды кайтарып берүү төмөнкүдөй жол менен жүзөгө ашырылат:

 • Жеке кабинетке арызды толтуруу менен, анын иштөө убактысы 5 (беш) жумушчу күндөн ашпайт.

 • Өтүнмөнү кароонун натыйжасы - товарды кайтарып берүү үчүн негиз жок болсо, Сатуучу товарды өткөрүп берүү ордун бекитүү (Wildberries буйруктарын берүү пункту) же баш тартуу.

 • Өтүнмө четке кагылган учурда, сатып алуучу ыйгарым укуктуу тейлөө борборуна, ал жок болгон учурда көзкарандысыз эксперттик мекемеге кайрылууга укуктуу. Эгерде тейлөө борбору же эксперттик уюм сатып алуучунун товарды кайтарып берүү укугун тастыктаса, анда сатып алуучунун товарды экспертизалоо менен байланышкан бардык чыгымдары Сатуучу тарабынан төлөнүп берилиши керек.


* Бул Эрежелер кеңеш берүүчү мүнөзгө ээ жана Сатуучуга колдонуудагы мыйзамдарда каралган талаптарды берүү менен байланышкан укуктарды сатып алуучуну чектебейт.

** Сатуучу товарды иш жүзүндө өткөрүп бергенге чейин сатып алуучу тарабынан берилген фото жана видео материалдардын негизинде сапаттуу текшерүү жүргүзүү укугун өзүнө калтырат.

*** Өкмөт тарабынан бекитилген Тизмеде көрсөтүлгөн сапаттуу продукция кайтарылууга жатпайт.